ФОНДАЦИЯ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучителни програми

Създаването на качествено обучително съдържание и развитието на професионалистите в образователната система е основна стъпка към формирането на модерно образование. 

Проучвания и анализи

Модерното образование изисква далновидни политически решения, които се основават на качествени проучвания и анализи. 

Иновации

Вдъхновението чрез търсене на иновативни решения е движеща сила за развитието на модерните европейски образователни системи. 

С фокус върху сътрудничеството 

Ние вярваме, че качествената образователна система е възможна само чрез междусекторно сътрудничество на различни нива. В рамките на системата това означава приемане на европейската визия за национални системи за учене през целия живот. В по-широк национален план това означава сътрудничество между всички свързани сектори и политики като образование, заетост, спорт и здравеопазване. 

Нашият опит

Всеки един от нас притежава разнообразна ескпертиза в различни сфери, която има съществено значение за осъществяване на мечтата ни - модерно образование за всички. Съчетаването на нашите таланти прави нашите проекти и инициативи смислени и с високо качество.